Liga proti obezite

Liga proti obezite Slovenskej republiky je dobrovoľné, charitatívne a nezávislé združenie zastrešené odborníkmi, takže ňou navrhované metódy prevencie a liečby sú plne v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie. Liga uskutočňuje svoje poslanie kvalifikovaným informovaním verejnosti o rizikových faktoroch, ktoré sa podieľajú na vzniku obezity a o pokrokoch v obezitológii. Aktívne vystupuje proti skresleným informáciám v oblasti problematiky obezity.

Pomáha pri organizovaní preventívnych akcií a poskytuje všestrannú pomoc obéznym pacientom. Širokú dostupnosť zabezpečuje podporou rozvoja siete Centier pre liečbu obezity, podporou kurzov znižovania hmotnosti založených na metodike STOB (www.stob.sk). Pod záštitou Ligy proti obezite bol realizovaný pilotný projekt na základných školách, ktorého cieľom je implementácia výuky o „zdravom životnom štýle“ do osnov na základnom stupni vzdelávania. Najaktuálnejšou úlohou v tomto smere je príprava slovenskej verzie „učebnice/cvičebnice“ o zdravom spôsobe stravovania, ktorú by mohli používať učitelia (lektori) pri výuke.

Prvoradou úlohou Ligy proti obezite je šírenie osvety o tomto ochorení, príčinách jej vzniku a vysokých zdravotných rizikách z nej vyplývajúcich. Hlavným cieľom je ozdravenie populácie ako celku cez zmenu životného štýlu a zdôraznenie životných priorít, čo vedie ku zvýšeniu kvality života populácie. Základným krokom ku riešeniu obezity je vedieť o nej čo najviac:

    • je obezita civilizačným alebo dedičným problémom?
    • je otázkou pevnej vôle alebo diétnych režimov?
    • prečo ľudia s nadváhou a obezitou napriek snahe aj diétam zlyhávajú?
    • je vôbec možné obezitu riešiť t.j. schudnúť a dlhodobo si udržať telesnú hmotnosť?

Na tieto a mnohé ďalšie otázky širokej verejnosti dáva odpoveď odborníkmi a Svetovou zdravotníckou organizáciou odporúčaný model komplexného manažmentu obezity. Komplexný manažment obezity ako účinný a overený spôsob zníženia telesnej hmotnosti. Pozostáva zo štyroch pilierov: výživy, fyzickej aktivity, zmeny životného štýlu a príslušnej farmakoterapie. Realizuje sa za účasti lekára, asistenta výživy, psychológa v Centrách pre liečbu obezity s prihliadnutím na individuálne potreby daného pacienta.

Centrá pre liečbu obezity predstavujú ideálnu pôdu na stretnutie odborníkov na presadenie tohto modelu do praxe, ktorého výsledkom je zníženie telesnej hmotnosti, jej dlhodobé udržanie a tým zlepšenie zdravotného stavu aj kvality života pacientov.

MUDr. Majerčák Ivan
Liga proti obezite
majercak@medicalgroup.sk