Zdravie pre školy

Cieľom projektu je celoplošné zavedenie voliteľného vyučovacieho predmetu „zdravý životný štýl“ na základných školách v SR. Cieľovou skupinou daného projektu sú žiaci 4. až 6. ročníkov základných škôl.

Obezita sa v súčasnosti stala celospoločenským problémom. Je nutné vnímať  ju ako chorobu. Generácia dnešných školákov sú deti, ktoré majú problémy s nadváhou a obezitou častejšie než deti pred rokmi. Súčasné deti majú menej pohybu. Trávia oveľa viac času sledovaním televízie, pri počítačoch a smartfónoch. Šport a pohybová aktivita sa pre nich stali menej zaujímavým variantom využitia voľného času.

Naším cieľom je upozorňovať na potrebu zmeny nezdravého životného štýlu už v detskom veku.

  • Celoplošne zaviesť vyučovací predmet „Zdravý životný štýl“ na základných školách.
  • Naučiť deti čo je vlastne ZDRAVÁ STRAVA, podporiť zdravšie stravovacie návyky, hravou formou ich viesť ku zdravšiemu životnému štýlu, aby nám nevyrastala populácia obéznych, teda chorých ľudí.

PILOTNÝ PROJEKT

Hlavnou aktivitou už realizovaného pilotného projektu bolo zabezpečiť pre deti niekoľkomesačnú intervenciu zameranú na ozdravenie životného štýlu a následne zistiť, či je takáto intervencia účinná.  Zistiť či dôjde u detí k pozitívnej zmene v súvislosti so spôsobom stravovania, pohybu, teda zdravším životným štýlom.

Pilotný projekt zábavnou a nenásilnou formou vyvolal u detí záujem o vlastné zdravie, chuť uskutočniť určité zmeny v stravovacom režime a pohybovej aktivite.

Pilotný projekt na vzorke školákov 2. stupňa základných škôl vo veku 10 až 11 rokov ukázal  prínos intervencie zameranej na zdravý životný štýl.

  • Zamerali sme sa  na skladbu jedálneho lístka a pohybovú aktivitu.
  • Deti sa naučili,  že nekontrolovaná konzumácia nezdravých jedál nie je úplne bez následkov.

Pilotný projekt zábavnou a prístupnou formou učil  ako dbať o svoje zdravie,  pracovať na budúcnosti bez obezity, teda bez chorôb.

  • Ponúkol  deťom naučiť sa niečo pre nich naozaj dôležité do ďalšieho života.
  • Dal im možnosť dozvedieť sa, ako žiť zdravšie a v ďalšej budúcnosti aj veselšie.
  • Pochopili,  že mierna  nadváha u nich ešte  nespôsobuje zdravotné komplikácie. Ak však dieťa nadváhu má, vyrastie z neho s veľkou pravdepodobnosťou obézny človek. A takýto človek má komplikácie zdravotného charakteru.

Popis aktivít

V úvodnej fáze projektu sme oslovili dve základné školy v Košiciach a dohodli sme sa s vedením daných škôl na realizáciu a priebehu projektu.

Vedenie školy  vytvorilo  priestor, aby každé dieťa, ktoré bude súčasťou tohto projektu mohlo absolvovať 20 hodín výučby zameranej na ozdravenie životného štýlu.

Lektor bol s týmito deťmi v kontakte jeden krát týždenne v rozsahu  2 vyučovacích  hodín týždenne a to v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov.

Lektor odučil na školách 10 hodín týždenne. Postupoval podľa pripravenej  učebnice/cvičebnice, ktorú by sme radi predstavili ako náplň predmetu „Zdravý  životný štýl“.

S projektom boli oboznámení aj rodičia na rodičovských združeniach. Počas trvania projektu bol v školskej jedálni vystavený priestorový, samostatne stojaci model stravovacej pyramídy. Stravovacia pyramída bola akýmsi „maskotom tohto projektu“.  Deti dostali aj farebné letáky, na ktorých bola táto stravovacia pyramída zobrazená.

Súčasťou projektu bol aj zber údajov, pre ktorý sme zvolili dotazníkovú formu.

Každé dieťa vyplnilo  zrozumiteľný a jednoduchý denník stravovania a pohybových aktivít. V danom dni dieťa uviedlo čas konzumácie jedla, druh jedla a orientačné množstvo. Čo sa množstva týka, využili sme pomoc rodičov. Súčasťou denníka bol aj  vzor – príklad na správne vyplnenie a lektor im s vypĺňaním pomohol, vysvetlil, čo sa od nich vlastne očakáva..

Deti sme motivovali hlavne atraktívnou a zábavnou formou výučby.  Každé dieťa bolo motivované k správnemu vyplneniu denníka stravovania a pohybových aktivít aj malým symbolickým darčekom.

Výsledky

Pilotný projekt potvrdil očakávané ozdravenie jedálneho lístka u týchto detí. Zvýšený príjem tzv. zdravých potravín a určitú redukciu nezdravých resp. nevhodných potravín.

Podarilo sa dosiahnuť aj pozitívne zmeny týkajúce sa životného štýlu detí. Dosiahli sme lepší pomer energetického príjmu a energetického výdaja počas dňa.

Čo sa pohybovej aktivity týka, cieľom bolo aby sa deti  viac hýbali a hlavne aby pochopili, že pohyb je zdravý a veselý.

Jedálny lístok ich má aj uspokojovať a odmeňovať. To znamená, že si doňho mohli zaradiť bez pocitu viny aj potraviny, ktoré sú nevhodné, poskytujú iba „prázdne jouly“, ale s určitými obmedzeniami. Snahou bolo nezakázať, len znížiť konzumácia takýchto potravín.

Dosiahli sme aj zvýšený príjem ovocia, zeleniny a potravín s vyšším obsahom vlákniny.

V projekte deti  získali  vedomosti týkajúce sa zdravšieho spôsobu života, pochopili, že pravidelná a nadmerná konzumácia nevhodných, kalorických potravín vedie postupom času k nadváhe a obezite, ktorú už v súčasnosti chápeme ako chorobu.

Nenásilnou a zábavnou formou sa podarilo u detí vyvolať záujem o ozdravenie súčasného životného štýlu.