Štatút

Dodatok č. 1
k Štatútu neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby v úplnom znení

Čl. I.
Názov neziskovej organizácie
Názov neziskovej organizácie je: Liga proti obezite n.o.

Čl. II.
Sídlo neziskovej organizácie
Sídlom neziskovej organizácie je: 040 01 Košice, Mudroňova 29

Čl. III.
Druh všeobecne prospešných služieb a spôsob zverejnenia podmienok poskytovania služieb

 1. Predmetom činnosti a účelom neziskovej organizácie je:
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
  • kvalifikované informovanie verejnosti o rizikových faktoroch, ktoré sa podieľajú na vzniku obezity a o pokrokoch v obezitológii,
  • aktívne vystupovanie proti skresleným informáciám v oblasti problematiky obezity,
  • pomoc pri organizovaní preventívnych akcií,
  • poskytovanie všestrannej pomoci obéznym pacientom,
  • spolupracovanie pri skvalitňovaní pre a postgraduálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v obezitológii,
  • napomáhanie rozvoja siete obezitologických centier a napomáhanie pri rozvoji obezitologického výskumu,
  • rozvíjanie kontaktov a spolupráce so zahraničnými organizáciami,
  • spolupracovanie so štátnymi orgánmi SR a s inými humanitnými subjektami pôsobiacimi na území SR a v zahraničí.
 2. Všeobecne prospešné služby podľa odseku 1 bude nezisková organizácia poskytovať za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok v zmysle zakladacej listiny. Podmienky poskytovania všeobecne prospešných služieb podľa odseku 1 budú neziskovou organizáciou zverejnené v elektronickej podobe na webovej stránke organizácie.

Čl. IV.
Orgány neziskovej organizácie
Orgánmi neziskovej organizácie sú:

 1. správna rada,
 2. riaditeľ,
 3. revízor.

Čl. V.
Správna rada

 1. Správna rada je najvyšším orgánom neziskovej organizácie.
 2. Správna rada najmä:
  • schvaľuje rozpočet neziskovej organizácie,
  • schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení,
  • rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vyporiadania najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia,
  • rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie,
  • podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočností v registri,
  • volí a odvoláva riaditeľa a určuje jeho plat,
  • volí a odvoláva členov správnej rady a volí a odvoláva revízora,
  • schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku,
  • rozhoduje o zmenách v štatúte s výnimkou ustanovení, ktoré si zakladatelia vyhradili v zakladacej listine,
  • rozhoduje o obmedzení práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie,
  • udeľuje predchádzajúci súhlas na úkony uvedené v čl. VI., bod 2 tohto štatútu,
  • vymenúva likvidátora a určuje jeho odmenu,
  • rozhoduje o ďalších veciach, ktoré do pôsobnosti správnej rady zveruje zákon.Správna rada má troch členov. Členom správnej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Členom správnej rady nemôže byť revízor a riaditeľ. Dĺžka funkčného obdobia členov správnej rady je päť rokov.
 3. Správna rada volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu správnej rady. Predseda správnej rady zvoláva, pripravuje a riadi schôdze správnej rady.
 4. Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. Správna rada musí byť zvolaná do desiatich dní od doručenia návrhu dozornej rady (revízora) alebo jednej tretiny členov správnej rady.
 5. Na platné rozhodnutie správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov. Na zvolenie a odvolanie riaditeľa je potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov správny rady.
 6. Členstvo v správnej rade zaniká:
  • uplynutím funkčného obdobia,
  • odstúpením,
  • odvolaním, ak člen správnej rady poruší ustanovenia zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon č. 213/1997 Z.z.) alebo ak sa bez náležitého ospravedlnenia nezúčastní najmenej na troch po sebe idúcich riadne zvolaných zasadnutiach správnej rady, alebo ak prestane spĺňať podmienky voliteľnosti za člena správnej rady (§20 zákona č. 213/1997 Z.z.),
  • smrťou.
 7. Členstvo v správnej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom správnej rady patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie, podľa osobitného predpisu.

Čl. VI.
Riaditeľ

 1. Riaditeľ je štatutárnym orgánom, ktorí riadi činnosť neziskovej organizácie a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach neziskovej organizácie, ako nie sú zákonom č. 213/1997 Z.z., zakladacou listinou alebo týmto štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.
 2. Riaditeľ potrebuje predchádzajúci súhlas správnej rady na úkony, ktorými nezisková organizácia:
  • nadobúda alebo scudzuje nehnuteľnosť, alebo k nej zriaďuje práva tretích osôb,
  • zakladá (spoluzakladá) inú právnickú osobu, alebo sa stáva účastníkom združenia,
  • uzaviera zmluvu o úvere/pôžičke vo výške viac ako 1 660,00 Eur (slovom jedentisícšesťstošesťdesiat eur),
  • preberá ručenie za záväzok tretej osoby vo výške viac ako 1 660,00 Eur (slovom jedentisícšesťstošesťdesiat eur),
  • zaväzuje sa na plnenie najviac do výšky mesačného rozpočtu neziskovej organizácie.
 3. Riaditeľ je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady s hlasom poradným.
 4. Za riaditeľa môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
 5. Riaditeľa volí a odvoláva správna rada.
 6. Správna rada odvolá riaditeľa ak:
  • bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie riaditeľa alebo za úmyselný trestný čin,
  • vykonáva činnosť uvedenú v § 27 zákona č. 213/1977 Z.z. (zákaz konkurencie),
  • o to sám požiada.


Čl. VII
Revízor

 1. Revízor je kontrolný orgán neziskovej organizácie, ktorý dohliada na jej činnosť.
 2. Revízor je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti neziskovej organizácie a kontroluje, či je účtovníctvo riadne vedené v súlade s osobitným predpisom a či nezisková organizácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zakladacou listinou a štatútom.
 3. Revízor najmä:
  • preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení a predkladá svoje vyjadrenia správnej rade,
  • kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov,
  • upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie.
 4. Revízor je oprávnený:
  • navrhnúť zvolanie mimoriadneho rokovania správnej rady, ak si to vyžaduje záujem neziskovej organizácie,
  • podávať správnej rade návrh na odvolanie riaditeľa,
  • navrhnúť obmedzenie práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie,
  • zúčastniť sa na rokovaní správnej rady s hlasom poradným,
  • upozorniť správnu radu na zistené porušenie právnych predpisov, štatútu alebo zakladacej listiny.
 5. Revízora volí a odvoláva správna rada. Dĺžka funkčného obdobia je päť rokov.
 6. Revízorom môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Členom dozornej rady nemôže byť člen správnej rady a riaditeľ.
 7. Pre zánik funkcie revízora platia obdobne ustanovenia tohto štatútu ako o zániku členstva v správnej rade.
 8. Funkcia revízora je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Revízorovi patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré mu vznikli pri výkone funkcie, podľa osobitného predpisu.


Čl. VIII.
Zákaz konkurencie
Člen správnej rady, riaditeľ a revízor nesmie

 1. vo vlastnom mene ani na vlastný účet uzavrieť obchody súvisiace s činnosťou neziskovej organizácie,
 2. sprostredkúvať pre iné osoby obchody neziskovej organizácie.


Čl. IX.
Zápisnice o schôdzach orgánov
Zo schôdzí orgánov neziskovej organizácie sa vyhotovujú zápisnice, ktoré nezisková organizácia uschováva po dobu desiatich rokov.


Čl. X.
Hospodárenie neziskovej organizácie

 1. Majetok neziskovej organizácie tvoria
  • vklady zakladateľov,
  • príjmy z vlastnej činnosti,
  • príjmy z podnikateľskej činnosti po zdanení,
  • dedičstvo,
  • dary od fyzických osôb a právnických osôb.
 2. Neziskovej organizácii možno poskytnúť aj dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátneho fondu a rozpočtu obce.
 3. Nezisková organizácia môže podnikať podľa osobitných predpisov za podmienky, že touto činnosťou sa dosiahne čo účelnejšie využitie jej majetku a nebude ohrozená kvalita, rozsah a dostupnosť služieb, pre ktoré bola založená. Zisk nesmie byť použitý v prospech zakladateľov, členov orgánov neziskovej organizácie ani jej zamestnancov a musí byť v celom rozsahu použitý na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.
 4. Majetok neziskovej organizácie sa môže použiť len v súlade s podmienkami určenými v zakladacej listine alebo štatúte a na úhradu výdavkov (nákladov) neziskovej organizácie. Výšku výdavkov (nákladov) neziskovej organizácie určí správna rada každoročne v rozpočte v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti neziskovej organizácie.
 5. Prioritný majetok (§31 a zák. 213/1997 Z.z.) nemožno založiť ani ho inak použiť na zabezpečenie záväzkov neziskovej organizácie alebo tretej osoby, nemožno ho predať, darovať ani prenechať do nájmu alebo do výpožičky. Prioritný majetok nie je predmetom likvidácie. K nehnuteľnostiam, ktoré sú prioritným majetkom, vzniká v prospech štátu právo zodpovedajúce vecnému bremenu, ktoré sa zapisuje do katastra nehnuteľností.
 6. Nezisková organizácia hospodári podľa rozpočtu schváleného správnou radou. Rozpočet neziskovej organizácie obsahuje všetky rozpočtové príjmy a výdavky, pričom sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie správnej rade riaditeľ, a to najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje. Správna rada schvaľuje rozpočet neziskovej organizácie najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka.
 7. Každý má právo na prístup k informáciám o nakladaní s majetkom neziskovej organizácie.


Čl. XI.
Vedenie účtovníctva

 1. Nezisková organizácia vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.
 2. Nezisková organizácia musí viesť vo svojom účtovníctve oddelene výnosy a náklady spojené so všeobecne prospešnými službami a výnosy a náklady spojené s podnikateľskou činnosťou.
 3. Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom, ak:
  • dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu a z rozpočtu obce prekročia v roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená 33 193,00 Eur (slovom tridsaťtritisícstodeväťdesiattri eur),
  • všetky príjmy neziskovej organizácie prekročia 165 969,00 Eur (slovom jednostošesťdesiatpäťtisícdeväťstošesťdesiatdeväť eur).
  • Nezisková organizácia uloží ročnú účtovnú závierku overenú audítorom podľa odseku 3 vo verejnej časti registra účtovných závierok4) najneskôr do 15. apríla.


Čl. XII.
Výročná správa o hospodárení neziskovej organizácie

 1. Nezisková organizácia vypracuje výročnú správu o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie v termíne určenom správnou radou po skončení kalendárneho roka, najneskoršie do 30. júna nasledujúceho roka.
 2. Výročná správa obsahuje
  • prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie,
  • ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,
  • výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak ju audítor overoval,
  • prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,
  • prehľad nákladov podľa jednotlivých nákladových skupín,
  • prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov,
  • stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie,
  • zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka,
  • ďalšie údaje určené správnou radou.
 3. Nezisková organizácia uloží výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok do 15. júla. Výročná správa sa zverejní v elektronickej podobe. Výročná správa bude pre verejnosť prístupná v sídle neziskovej organizácie.


Čl. XIII.
Zrušenie neziskovej organizácie

 1. Nezisková organizácia sa zrušuje
  • dňom uvedeným v rozhodnutí správnej rady o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, keď bolo toto rozhodnutie prijaté,
  • rozhodnutím správnej rady o zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie,
  • dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť,
  • vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
  • ak nesplní povinnosť podľa § 10 ods. 3 zákon č. 213/1997 Z.z.,
  • ak neuloží výročnú správu vo verjnej časti registra účtovných závierok podľa § 34 ods. 3 zákona č. 213/1997 Z.z.
 2. Súd na návrh štatutárneho orgánu alebo osoby, ktorá osvedčí právny záujem, rozhodne o zrušení neziskovej organizácie a o jej likvidácii, ak
  • nezisková organizácia neposkytuje všeobecné prospešné služby uvedené v štatúte dlhšie ako 12 mesiacov,
  • nezisková organizácia nespĺňa podmienky na poskytovanie služieb ustanovené osobitnými predpismi,
  • výdavky (náklady) neziskovej organizácie sú neprimerane vysoké voči rozsahu poskytnutých všeobecne prospešných služieb.
 3. Súd môže na návrh štátneho orgánu alebo osoby, ktorá osvedčí právny záujem rozhodnúť o zrušení neziskovej organizácie a o jej likvidácii, ak
  • uplynulých 24 mesiacoch sa nekonalo ani jedno zasadnutie správnej rady,
  • do uplynutia 12 mesiacov po skončení funkčného obdobia neboli zvolené nové orgány neziskovej organizácie,
  • nezisková organizácia používa príjmy zo svojej činnosti a zverený majetok v rozpore s týmto zákonom,
  • nezisková organizácia porušuje ustanovenia § 30 zákon č. 213/1997 Z.z.
 4. Správna rada môže rozhodnúť o zlúčení alebo splynutí s inou neziskovou organizáciou alebo nadáciou.
 5. Pri zlúčení prechádza majetok zrušenej neziskovej organizácie na neziskovú organizáciu alebo nadáciu, s ktorou sa nezisková organizácia zlúčila.
 6. Pri splynutí prechádza majetok neziskovej organizácie na neziskovú organizáciu alebo nadáciu vzniknutú splynutím.
 7. V prípadoch podľa odsekov 5 a 6 postavenie prioritného majetku zostáva nezmenené.


Čl. XIV.
Zánik a likvidácia neziskovej organizácie

 1. Nezisková organizácia zaniká ku dňu výmazu z registra. Jej zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.
 2. Likvidácia sa nevyžaduje, ak majetok neziskovej organizácie predchádza na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu po zlúčení alebo splynutí. V registri sa vykoná výmaz zaniknutej neziskovej organizácie a zápis neziskovej organizácie alebo nadácie vzniknutej splynutím k tomu istému dňu. Výmaz zlučovanej neziskovej organizácie a zápis zmeny pri neziskovej organizácii alebo nadácii, s ktorou sa zanikajúca nezisková organizácia zlúčila, sa takisto vykoná k tomu istému dňu.
 3. Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu.
 4. Prioritný majetok podľa § 31a zákona č. 213/1997 Z.z. je likvidátor povinný ponúknuť štátu alebo inej neziskovej organizácii.
 5. Odmenu likvidátora určí ten, kto likvidátora vymenoval.
 6. Náklady likvidácie sa uhradia z majetku neziskovej organizácie.
 7. Na zrušenie neziskovej organizácie s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik neziskovej organizácie sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení a zániku obchodných spoločností, ak zákon č. 213/1997 Z.z. neustanovuje inak.

Čl. XV.
Záverečné ustanovenie

 1. Každý je oprávnený nazerať do štatútu a robiť si z neho výpisy alebo odpisy. Nezisková organizácia je povinná na požiadanie sprístupniť štatút.
 2. Týmto Dodatkom č. 1 k Štatútu neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby sa nahrádza Štatút neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby zo dňa 29.11.2004

V Košiciach, dňa 11.04.2014

…………………………………..
MUDr. Ivan Majerčák